Organisatie en kwaliteit

img 0644 square

Organisatie en Kwaliteit
Omdat we een kleine school zijn, zijn er meerdere jaargroepen samengevoegd in één lokaal. Het grote voordeel hiervan is dat kinderen met elkaar samenleven en van en met elkaar leren. Op deze manier leren onze leerlingen hoe ze om kunnen gaan met de  verschillen die er zijn in onze samenleving. Daarnaast hebben we in ons onderwijs  aandacht voor het individuele kind en kunnen we tijdig signaleren waar we moeten bijstellen.  Zorgleerlingen kunnen langer op school en in hun eigen sociale omgeving blijven. 

Schoolplan 2019-2023
In ons schoolplan is het beleid voor de periode 2019-2023 beschreven. Het geeft naast de gedeelde uitgangspunten met de andere scholen van NoorderBasis aan hoe wij ons als school profileren. Het schoolplan 2019-2023 vindt u hier: Schoolplan 2019-2023.

Jaarverslag
In het jaarverslag leggen we als school verantwoording af en het jaarverslag geeft een algemene terugblik van het afgelopen schooljaar.
Het schooljaarverslag maakt deel uit van de kwaliteitscyclus: Schoolplan- Schooljaarplan- Schooljaarverslag. 

Scholen op de kaart
Via de website https://scholenopdekaart.nl is het mogelijk om kengetallen van scholen op te vragen. De informatie over een school wordt door BRON, de inspectie en de school zelf op de site geplaatst. Elk jaar wordt de content vernieuwd. U kunt hierbij denken aan bijvoorbeeld aantallen leerlingen, de resultaten op de CITO-toets van groep 8 en de verwijzingen van de school naar het Voortgezet Onderwijs.