Plusklas

Het is de visie van de NoorderBasis scholen om elk kind passend onderwijs te geven, ook hoogbegaafde kinderen. Op elke basisschool van NoorderBasis krijgen begaafde kinderen naast het verkorte basisprogramma individueel of in een groepje verrijkende leerstof aangeboden.

Indien wenselijk kunnen zij in de bovenschoolse Plusklas onderwijs krijgen van plusklasspeciaal daarvoor opgeleide en gepassioneerde leerkrachten.

Voor wie?
De NoorderBasis Plusklas is bestemd voor hoogbegaafde kinderen met een IQ van >130. Het zijn vaak kinderen die niet tot leren komen op de thuisschool. Zij missen het contact met ontwikkelings- en denkgelijken op de basisschool, maar hebben dat wel nodig.

Vaak is er sprake van demotivatie en/of onderpresteren, of lopen ze in ernstige mate gevaar zich in die richting te ontwikkelen als gevolg van een tekort in het onderwijsaanbod. Bij het bepalen van de onderwijs- en zorgbehoeften geeft de orthopedagoog advies en wordt een gevalideerde IQ-test afgenomen. Het zijn kinderen die geen ernstige naastliggende problematiek hebben die verband houden met de sociaal-emotionele ontwikkeling, waardoor hun gedrag het onderwijs en de andere kinderen in de Plusklas zou kunnen belemmeren.

Leerlingen van CBS de Ster kunnen na toelating naar de Plusklas in Hoogkerk. Ouders dienen zelf voor het vervoer te zorgen.